Opleidingenoverzicht
Samenwerken aan Water

Zoek de opleiding die bij jou past:

Breda, Utrecht

Avans+

Vakgebied:
Assetmanagement

Programma:
assetmanagementproces en –systeem van jouw eigen organisatie kunnen verbeteren, zelfstandig (strategische) assetmanagementplannen en verder beleid rond assetmanagement uitwerken, onderbouwen en verdedigen


Duur:
1 jaar

Website

Breda, Utrecht

Avans+

Vakgebied:
Assetmanagement

Programma:
algemeen overzicht van wat assetmanagement inhoudt essentie van de ISO55000/PAS55-systematiek, de rollen en het proces levenscyclus voor een ‘object’ of ‘traject’ schetsen begrippen ‘cost effectiveness’ en ‘Total Costs of Ownership’ samenhang tussen


Duur:
4 dagen

Website

In-company

Berghauser Pont Academy

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
de Nederlandse bodem, oorzaken bodemdaling, gevolgen bodemdaling, stakeolders en belangen, beleid en aanpak


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Berghauser Pont Academy

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
"Geschiedenis en kernbegrippenEnergie: (inter)nationaal beleid en regelgeving, duurzame energie, aardgasloze wijken, duurzaam wonen/bouwen, duurzame mobiliteit, duurzaam ondernemenKlimaatadaptatie en biodiversiteit: beleid en regelgeving, een duurzaa


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Berghauser Pont Academy

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
algemene context en hoofdlijnen Wet natuurbescherming ecologische aspecten en ecologisch onderzoek invulling soortenbescherming, invulling gebiedsbescherming, relatie Wabo en Wet natuurbescherming


Duur:
2 dagen

Website

Omgevingswet niet vermeld

Diverse

Berghauser Pont Academy

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Diverse cursussen over de omgevingswet, o.a. basiscursussen, omgevingsplan, beleid en juridisch, bouwen, milieu en water.


Duur:
diverse

Website

Basiscursus bodem Niet vermeld

Utrecht

Berghauser Pont Geoplan

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
Jargon beleid, samenhang en saneren wetgeving, grond en kwaliteit wetgeving in beleidsmatig perspectief bodemvisie


Duur:
5 dagen

Website

Utrecht

Berghauser Pont Geoplan

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
Soorten- en gebiedsbescherming Wet natuurlijkbescherming en aanvullingswet natuur Ecologische effecten van ruimtelijke ingrepen inventarisatie en onderzoek beschermde planten en dieren


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Berghauser Pont Geoplan

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
Kennis van ruimtelijk planproces en gebiedsontwikkeling waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte gevolgen omgevingswet voor klimaatbestendige inrichting


Duur:
2 dagen

Website

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht

Bestuursacademie Nederland

Vakgebied:
Bestuur

Programma:
Het vakgebied bestuurskunde De organisatie van het openbaar bestuur De staatskundige inrichting Het verschil tussen een overheidsorganisatie en organisaties buiten de overheid De beleidscyclus en agendavorming Maatschappelijke en politieke ontwikkeli


Duur:
2 maanden

Website

Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Drachten, Groningen, Rotterdam, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Utrecht, Zwolle

Bestuursacademie Nederland

Vakgebied:
Bestuur

Programma:
Professioneel en oplossingsgericht werken overheid en dienstverlening sociologie overheid en omgeving politiek en bestuur projectmangementvaardigheden.


Duur:
1 of 2 jaar

Website

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Bestuursacademie Nederland

Vakgebied:
Bestuur

Programma:
Inzicht in politiek-bestuurlijke situaties, aanpassen gedrag en optreden vaardigheden sneller en effectiever invloed uitoefenen


Duur:
3 dagen

Website

Politieke antenne Niet vermeld

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Heerlen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Bestuursacademie Nederland

Vakgebied:
Bestuur

Programma:
politiek-bestuurlijke omgeving analyseren en weet wat de invloed van politiek en bestuur is op je werk zicht op de belangen van de verschillende partijen en weet je waarop de verschillende belangen van invloed zijn in het optreden van deze partijen i


Duur:
2 dagen

Website

Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Utrecht, Zwolle, Rotterdam

Bestuursacademie Nederland

Vakgebied:
Bestuur

Programma:
4 Masterclasses: Beleid en Proces, Management voor Overheid en Non-profit, Beleid en Maatschappij en Bestuursrecht


Duur:
1 jaar

Website

Omgevingsrecht Niet vermeld

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Bestuursacademie Nederland

Vakgebied:
Ruimte en veiligheid

Programma:
recente ontwikkelingen op het gebied van omgevingsrecht waaruit het omgevingsrecht is opgebouwd en wat dit voor je werkpraktijk inhoudt aan de hand van casuïstiek bepalen welke regelgeving van toepassing is, welke (toekomstige) instrumenten je kunt i


Duur:
3 dagen

Website

Activiteitenbesluit Niet vermeld

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Bestuursacademie Nederland

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
hoe en waarom van het Activiteitenbesluit, hoe het is opgebouwd, hoe je het dient toe te passen en wat de relatie is met andere wet- en regelgeving weet je welke invloed de Omgevingswet uitoefent, wat de zorgplicht inhoudt en hoe je meldingen verwerk


Duur:
2 dagen

Website

Zuid-Holland

Deltares Academy

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
Vloeistofeigenschappen Energievergelijking (Bernoulli) Wrijvings- en vertragingsverliezen Pomp- en leidingkarakteristieken Druk vs drukniveau’s Stagnatie en transport van lucht/gasbellen Ontwerpcriteria.


Duur:
1 dag

Website

Zuid-Holland

Deltares Academy

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
basiskennis over betrouwbaarheids- en risicoanalyse om in je eigen praktijk met deze technieken aan de slag te kunnen gaan, verrijkt met praktijkvoorbeelden en recente ontwikkelingen


Duur:
2 dagen

Website

Zuid-Holland

Deltares Academy

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
inzicht in de achtergronden bij de nieuwe ontwikkelingen Omgaan met de betrouwbaarheidsmodule, bandbreedte bepalingen en bepaling overschrijdingskansen restzettingscriterium.


Duur:
1 dag

Website

Online

Deltares Academy

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
"de theoretische achtergrond van cssm en bijbehorende sterkteparameters hoe parameters voor de nieuwe werkwijze worden afgeleid uit laboratorium- en veldmetingen hoe belastingsgeschiedenis, POP of OCR, wordt bepaald en in rekening wordt gebracht hoe


Duur:
4 dagdelen

Website

Online

Deltares Academy

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
Verdieping rekenmodellen Ongedraineerd rekenen Probabilistiek Oefening Scripten


Duur:
2 dagdelen

Website

Dijkwacht 1 Niet vermeld

Zuid-Holland

Deltares Academy

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
focus ligt op het herkennen van signalen van dijkfalen en het communiceren hierover en tevens de maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden.


Duur:
1 dagdeel

Website

Dijkwacht 2 Niet vermeld

Zuid-Holland

Deltares Academy

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
afschuiven van de dijk piping uitspoeling erosie.


Duur:
1 dagdeel

Website

In-company

HAS Hogeschool

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
Instrumenten vormgeven/uitvoeren milieubeleid Europese regelgeving, Nederlands milieubeleid


Duur:
5 dagen

Website

In-company

HAS Hogeschool

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
hoe processen verspreiding milieugevaarlijke stoffen verlopen, wet- en regelgeving


Duur:
6 dagen

Website

In-company

HAS Hogeschool

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
Basisbegrippen van ruimtelijke ordeningsrecht zoals: bestemmingsplan, inpassingsplan, aanwijzing, structuurvisie, omgevingsvergunning, vergunning Natuurbeschermingswet, verklaring van geen bedenkingen, belanghebbende en milieu-zonering stakeholders e


Duur:
3 dagen

Website

GIS mbo/hbo

In-company

HAS Hogeschool

Vakgebied:
Ruimte en veiligheid

Programma:
analyses uitvoeren en conclusies trekken aan de hand van een bedrijfsopdracht ga je zelf aan de slag, met als doel om met behulp van GIS bodemverontreiniging in kaart te brengen.


Duur:
2 maanden

Website

Velp of in-company

Hogeschool Van Hall Larenstein

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
Basiskennis bodem bodemverontreiniging en bodembeheer bodemonderzoek, risicobeoordeling en sanering


Duur:
16 dagen

Website

Vlissingen en/of Middelburg

HZ University of Applied Sciences

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
voeding, wet- en regelgeving, kweeksystemen, omgaan met afvalstromen, teeltspecifieke onderwerpen, ziekten, innovaties en toekomstperspectieven, voedselveiligheid, bedrijfsplannen, ethiek en welzijn en certificering kweek van zilte gewassen e.d.


Duur:
16 dagen

Website

Niet vermeld

Infomil/ Teletrain

Vakgebied:
Vergunningen en handhaving

Programma:
op vier verschillende niveaus: juridische en technische kennis en vaardigheden om steeds complexer wordende vergunningen te kunnen afhandelen


Duur:
Niet vermeld

Website

Gelderland

IPC Groene Ruimte

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Belangrijkste punten uit Wet Natuurbescherming voor uitvoerende medewerkers, herkennen van 25 soorten flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen, beschermde soorten en rust- en verblijfplaatsen, verboden en geboden binnen de huidige wetgeving, t


Duur:
2 dagen

Website

Gelderland

IPC Groene Ruimte

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Belangrijkste punten uit Wet Natuurbescherming voor uitvoerende medewerkers, herkennen van 25 soorten flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen, beschermde soorten en rust- en verblijfplaatsen, zorgvuldig handelen, vrijstelling, gedragscode en


Duur:
2 dagen

Website

Gelderland

IPC Groene Ruimte

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Introductie natuurwetgeving Verdieping gebiedsbescherming en soortbescherming Relevantie voor uw organisatie Praktische instrumenten (o.a. gedragscodes) Soortinformatie Rust- en verblijfplaatsen Natuurwetgeving in de RAW systematiek Inzet gedragscode


Duur:
2,5 dagen

Website

Gelderland

IPC Groene Ruimte

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Inhoud van de Wet Natuurbescherming Herkennen van 25 soorten flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen Beschermde soorten en hun rust- en verblijfplaatsen Beschermde gebieden en beschermde houtopstanden Verboden en geboden binnen de huidige we


Duur:
3,5 dag

Website

Gelderland

IPC Groene Ruimte

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Introductie natuurwetgeving Verdieping gebiedsbescherming en soortbescherming Relevantie voor uw organisatie Praktische instrumenten (o.a. gedragscodes) Soortinformatie Rust- en verblijfplaatsen Natuurwetgeving in de RAW systematiek Inzet gedragscode


Duur:
3,5 dag

Website

Gelderland

IPC Groene Ruimte

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Introductie natuurwetgeving Verdieping gebiedsbescherming en soortbescherming In te zetten instrumenten (o.a. gedragscodes, ontheffingen) Soortinformatie Rust- en verblijfplaatsen Werkproces: wie doet er wat Planvoorbereiding en planvorming Beoordele


Duur:
3,5 dag

Website

Utrecht

Mibacu

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
wet algemene bepalingen omgevingsrecht soorten vergunningen rollen binnen Wabo activiteitenbesluit samenhang andere wetgeving Wet BIBOB zienswijzen en weigeringsronden GPBV-bedrijven NEN externe veiligheid


Duur:
7 dagen

Website

Utrecht

Mibacu

Vakgebied:
Ruimte en veiligheid

Programma:
positionering omgevingsrecht Wabo Europees milieurecht Wet milieubeheer inrichtingen, vergunningen en algemene regels activiteitenbesluit afvalstoffen water bodem externe veiligheid natuur


Duur:
5 dagen

Website

Utrecht

Mibacu

Vakgebied:
Ruimte en veiligheid

Programma:
omgevingsrecht handhaving technische aspecten documentenonderzoek jurisprudentie communicatieve vaardigheden bedrijfsbezoeken integrale casus


Duur:
30 dagen

Website

Utrecht

Mibacu

Vakgebied:
Vergunningen en handhaving

Programma:
toezicht en handhaving in de Awb effectiviteit van handhaving omgevingsrecht keuzecriteria bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten bestuurlijke strafbeschikking bestuursrechtelijke handhaving binnen de Wabo


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Mibacu

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Kennis en bewustwording van de Omgevingswet inzicht in de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie wat betreft rol, werk en organisatie de competenties vereist om te kunnen werken in de geest van de Omgevingswet.


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Mibacu

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
inrichtingen relatie activiteitenbesluit met andere wetgeving type A, B en C-bedrijven meldingen lozingen inhoud activiteitenbesluit


Duur:
1 dag

Website

Zuid-Holland

Oveducon

Vakgebied:
Installatietechniek

Programma:
Waar je op moet letten bij de selectie van een pomp hoe een schade ontstaan is en hoe je deze in de toekomst kunt voorkomen knelpunten aanwijzen in een leidingsysteem en deze optimaliseren inzicht in stromingsprofielen, waardoor je efficiëntere keuze


Duur:
4 dagen

Website

Vlaardingen of online

Oveducon

Vakgebied:
Installatietechniek

Programma:
Werking van de verschillende pompprincipes en diens onderdelen globaal besef van het dynamische krachtenspel binnen een pompinstallatie basis die nodig is om een pomp te selecteren.


Duur:
1 dag

Website

Niet vermeld

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Assetmanagement

Programma:
Procesmodel portefeuillebeleid werkzaamheden van een portefeuillemanager financiele begrippen protefeuillestrategie Assetmanagement


Duur:
4 dagen

Website

Niet vermeld

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Bestuur

Programma:
Risicomanagement allocatie van risico's contractbeheersing


Duur:
1 dag

Website

Circulair drinkwater Niet vermeld

Niet vermeld

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Reststoffen drinkwaterproductie nuttige toepassingen belemmeringen waterbesparing watertransitie aquathermie drinkwater evides duurzaamheids-programma PWN effluentzuivering calciet hergebruik ontharding


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
25 jaar slimme sturing watervoorziening digitale tools voor ontwerp slimme leiding- en meetnetwerken AI en datagedreven toepassingen digital innovations optimaliseren bedrijfsvoering beleidskeuzes cybersecurity in de watersector best practises digita


Duur:
2 dagen

Website

Zuid-Holland

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
kom je letterlijk in contact met veel relevante Nederlandse grondsoorten voer je met behulp van gewone huishoudelijke meetinstrumenten een groot aantal snelle, eenvoudige en elementaire proefjes uit op zand- en kleimonsters wissel je uitvoerig van ge


Duur:
4 dagen

Website

Niet vermeld

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
Blootstelling en belasting Toxificatie en detoxificatie epidemiologie radicalen arbeidshygiene genotoxiciteit en carcinogeniteit


Duur:
3 dagen

Website

Niet vermeld

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
zeespiegelstijging hitte rivierafvoer neerslagtoename droogte ruimtelijke adaptatie omgevingsbeleid instrumenten en processen


Duur:
3 dagen

Website

Niet vermeld

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
Systeemanalyse door toepassing ecologische sleutelfactoren kader en begrippen analyse waterstromen adv waterbalans analyse nutrientenbelasting toepassing ecologische modellen analyse waterkwaliteit


Duur:
4 dagen

Website

Zuid-Holland

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
Ecosysteemtoestanden meten voedselweb systeemanalyse


Duur:
1 dag

Website

In-company

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
ecologie van blauwalgen toxines en effecten modelstudies detectie van blauwalgen klimaatverandering en blauwalgen van watersysteemanalyse naar maatwerkmaatregelen blauwalgoverlast


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
het rijn- en maassysteem functies in het systeem systeem van de toekomst


Duur:
3 dagen

Website

Modern Rivierbeheer Niet vermeld

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
achtergronden rivierbeheer praktijk en onderzoek rivierregulering en hoogwaterveiligheid rivierbeheer en de omgeving de komende jaren


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
civiel biologeren biologen civiliseren aanpak beheer van oevers hydrologie en proces effecten op fauna wetgeving effecten op flora en vegetatie


Duur:
3 dagen

Website

Oevers Niet vermeld

In-company

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
Verschijningsvormen van oeverconstructies rekening houden met waar de oever gesitueerd is en welke functie de oeverconstructie heeft verschillende belangen die rond de oever spelen rol van de beherende en uitvoerende instanties afweging maken voor he


Duur:
Niet vermeld

Website

In-company

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
Inleiding geokunststoffen in de waterbouw geokunststoffen onder steenbekledingen kwaliteitscontrole en uitvoeringsaspecten onderzoek effecten van vallende stenen op geotextiel bestendigheid geokunststoffen


Duur:
Niet vermeld

Website

Gewapend grond Niet vermeld

In-company

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
Inleiding geokunststoffen in de waterbouw geokunststoffen onder steenbekledingen kwaliteitscontrole en uitvoeringsaspecten onderzoek effecten van vallende stenen op geotextiel bestendigheid geokunststoffen


Duur:
Niet vermeld

Website

Zuid-Holland

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
fysica van rivieren meetmethoden en innovaties numeriek modelleren fysica van meren en reservoirs fysica van kustzeeen en oceanen


Duur:
3 dagen

Website

Langsconstructies Niet vermeld

In-company

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
Inleiding geokunststoffen in de waterbouw geokunststoffen onder steenbekledingen kwaliteitscontrole en uitvoeringsaspecten onderzoek effecten van vallende stenen op geotextiel bestendigheid geokunststoffen


Duur:
Niet vermeld

Website

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
Inleiding geokunststoffen in de waterbouw geokunststoffen onder steenbekledingen kwaliteitscontrole en uitvoeringsaspecten onderzoek effecten van vallende stenen op geotextiel bestendigheid geokunststoffen


Duur:
2 dagen

Website

In-company

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
Mogelijkheden van nieuwe rekenmodellen voor het ontwerpen van kustconstructies (zoals Swan, Swash en OpenFOAM) nieuwste inzichten in de stabiliteit van golfbrekers en dijkbekledingen nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van golfoverslag en golfdempin


Duur:
Niet vermeld

Website

Zuid-Holland

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
De focus ligt op het ontwerpen van verschillende typen kademuren in zee- en rivierhavens. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan het probabilistisch ontwerpen van kademuren, kade-elementen en de materiaaleigenschappen en -kosten.


Duur:
4 dagen

Website

Zuid-Holland

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
hoe het ontwerpproces van een hydraulisch kunstwerk verloopt en welke speciale civieltechnische zaken hiervoor nodig zijn het proces van beoordelen van bestaande waterbouwkundige kunstwerken op alle functies die het kunstwerk vervult de laatste ontwi


Duur:
4 dagen

Website

In-company

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
Inleiding Assetmanagement RAMS& Prestatiesturing Risicogestuurd aanleg,beheer en onderhoud RCM, risicoanalyse verouderingsmodellering LCC


Duur:
2 dagen

Website

Zuid-Holland

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
Problematiek slappe bodem geologie bodemdaling basis grondmechanica ophoogmaatregelen LCA analyse grondonderzoek risico's restzettingseisen monitoring waterhuishouding


Duur:
2 dagen

Website

Zuid-Holland

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
Hydraulische randvoorwaarden stuwen stroomsluizen nivelleersystemen hydraulische belastingen CFD berekeningen dichtheidsstromen


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
grondwerk, fasering van dijkversterkingsproject conditionering veiligheid en conditionering constructies en monitoring


Duur:
3 dagen

Website

In-company

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
Het vermoeiingsproces en de (mogelijke) oorzaken van falen problemen op het gebied van vermoeiing herkennen en voorkomen wisselende belastingen analyseren, ze verwerken tot spectra en er levensduurberekeningen mee maken do's en dont's bij ontwerp- en


Duur:
Niet vermeld

Website

Zettingsvloeiing Niet vermeld

Niet vermeld

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
Zettingsvloeiingen grondgedrag veldonderzoek zettingsvloeiing aardbevingen modelleren


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Actuele neerslagstatistiek, -reeksen en –gebeurtenissen Heb je inzicht in de theoretische achtergronden beperkingen van de neerslagstatistiek neerslagstatistiek toepassen voor jouw specifieke situatie kennis vinden en benutten van www.meteobase.nl.


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Normeren toetsen ontwerpen en verbeteren zorgplicht en asset management beheer en onderhoud


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Deze cursus behandelt de globale SOS en het opstellen van een lokale schematisatie. Ook komen de beoordeling van piping bij dijken via D-Soil Model en Ringtoets en van macrostabiliteit via D-Soil Model en BM Macrostabiliteit aan de orde.


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
EFGF resource recovery potentials and bottlenecks porductverantwoordelijkheid trends bioplastics warmteterugwinning stikstof fosfor struviet kaumera slibverwerking en circulariteit


Duur:
2 dagen

Website

"Eerste monteur gas/water/warmte niv. 3" In het bezit van diploma monteur gas, water en warmte

Gelderland

SOMA Bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Graven van sleuven en putten, aanleg en monteren van distributienetten werken aan gas-, water- , en warmtenetwerken storingen.


Duur:
1,5 tot 2 jaar

Website

Den Bosch, Harderwijk

SOMA Bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Drinkwatercode benodigde materialen desinfecteermiddelen veiligheidsaspecten werken met chemicaliën hygiënisch werken spuien en desinfecteren persoonlijke en algemene hygiëne op het werk maatregelen bij calamiteiten en storingen


Duur:
1 dag

Website

"Monteur gas/water/warmte niv. 2" VMBO kader, VCA Basis en aanwijzing VOP benodigd

Gelderland

SOMA Bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
o.a. werken aan gas-, water- , en warmtenetwerken.


Duur:
1 jaar

Website

Gelderland

SOMA Bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
soorten riool rioolstelsels riooltekening lezen huisaansluitingen constructies materialen rioollaser en camera-inspectie wet- en regelgeving veiligheid rol van toezichthouder.


Duur:
3 dagen

Website

Gelderland

SOMA Bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
Werkterrein inrichten Werk voorbereiden en verhardingen aanbrengen werkzaamheden uitvoeren bij de aanleg en het onderhoud van rioleringen en wegen (bronbemalingen, funderingen en huisaansluitingen), gebruiken van mechanisch aangedreven hulpwerktuigen


Duur:
1 jaar

Website

Veilig werken in de riolering en besloten ruimtes werkzaam in de Infra-, basis VCA, bij voorkeur MBO diploma.

Den Bosch, Harderwijk

SOMA Bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
Communicatie, gevaren voor de gezondheid en werken met meetapparatuur inzicht gegeven in de voorschriften, de technieken en methodes om dit efficiënt te kunnen doen arbo wet- en regelgeving werkvergunning en V&G veiligheid, gezondheid, Welzijn en (Mi


Duur:
1 dag

Website

Masterclass GWW Niet vermeld

Gelderland

SOMA Bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
communicatie veiligheidsbewustzijn werken met gezond verstand


Duur:
1 dag

Website

Waterbouwer Niet vermeld

Gelderland

SOMA Bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
veiligheid en werkterrein grondwerk waterbouw houtconstructies


Duur:
1,5 - 2 jaar

Website

Utrecht

Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
inrichting waterhuishouding in NL hydrologie dijken en keringen waterkwaliteit riolering inleiding watermanagement spelers in de waterwereld waterketen waterveiligheid waterbeleid waterwetgeving waterbouwkunde water en ruimtelijke ordening


Duur:
5 dagen

Website

Utrecht

Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Omgevingswet luchtkwaliteit geur en emissies zzs natuurbeschermingsrecht, Activiteitenbesluit milieuvergunning RIE toezicht en handhaving m.e.r. CO2-emissiehandel bodem water in het Omgevingsrecht geluid afvalstoffen externe veiligheid.


Duur:
5 dagen

Website

Utrecht

Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Soortenbescherming onder Wet natuurbescherming, Gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming en Omgevingswet, Gebiedsbescherming stikstof aandachtspunten voor de praktijk blik op de toekomst.


Duur:
2 dagen

Website

Waterwetgeving Niet vermeld

Utrecht

Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Inhoud Waterwet Water in de Omgevingswet Waterschapsverordening onder de Omgevingswet, lozingen van afvalwater: vergunningen en algemene regels bescherming bodem en grondwater onder de Omgevingswet waterveiligheid stedelijk waterbeheer en de relatie


Duur:
4 dagen

Website

Eelde

TerraNext

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaar rond beschermde nesten Rode lijst-, doel- en aandach


Duur:
2 dagen

Website

Eelde

TerraNext

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaar rond beschermde nesten Rode lijst-, doel- en aandach


Duur:
2,5 dagen

Website

Eelde

TerraNext

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten Rode lijst-, doel- en aandacht


Duur:
2,5 dagen

Website

Wageningen, Delft, Amsterdam

Wageningen University & Research

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
"Basiskennis stedelijk klimaat (temperatuur, wind en water) In kaart brengen stedelijk klimaat, analyse-technieken en data Klimaatadaptatie: kleinschalige maatregelen (huis en wijk) Klimaatadaptatie: grootschalige ingrepen in stedelijke planning."


Duur:
6 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Assetmanagement

Programma:
Strategy & planning risk & review decision making asset information life cycle delivery organisation & people


Duur:
10 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Assetmanagement

Programma:
Conditiemeting conform NEN2767 methodiek degradatie en parameters conditiescores


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Assetmanagement

Programma:
Asset assetsysteem assetmanagementsysteem standaard richtlijn ISO 55000/55001 beleid deming-cirkel assetmanagement rollen implementatie


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Bestuur

Programma:
Belangen en verwachtingen in privaat en publiek domein analyse praktijksituaties drijfveren en communiceren dynamiek en projectteam co-creatie vlot trekken


Duur:
1,5 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Bestuur

Programma:
"analyse van je bestuur jouw rol naar je bestuur adviesnota's schrijven, proces en route analyse van goede en slechte nota's tips voor schrijven, methoden van verwoorden van je boodschap de behandeling van je nota collegiaal advies."


Duur:
3 dagdelen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
"de klassieke zuiveringsstappen beluchting en ontgassing, grondwaterfiltratie, coagulatie, snelfiltratie en langzame zandfiltratieinname en behandeling van oppervlaktewater spoelwater en slibverwerking de nieuwe zuiveringstechnieken: membraanfiltrati


Duur:
9 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
"overheidsbeleid alternatieve technieken voor Legionellapreventiebeheersconcepten: thermisch, fysisch, fotochemisch of (elektro)chemischeisen aan beheersconcepten voor apparatuur van alternatieve techniekenprincipe, toepassingsmogelijkheden en -varia


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
"Module 1: Het drinkwaterbedrijf:Positie en organisatie van het drinkwaterbedrijf, nieuwe ontwikkelingen, vraag en aanbod, kosten, leveringszekerheid en onderhoud, wetgeving.Module 2: Water als grondstof:Het gedrag van water, de samenstelling van wat


Duur:
20 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
"Module 1: Het drinkwaterbedrijf:Positie en organisatie van het drinkwaterbedrijf, nieuwe ontwikkelingen, vraag en aanbod , kosten, leveringszekerheid, onderhoud en wetgevingModule 2: Water als grondstof:Het gedrag van water, de samenstelling van wat


Duur:
20 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
wet- en regelgeving beheer leidingwaterinstallaties beheerspakketten documentatie en tekeningen voorbeheer kennis over toestellen beveiligingen tegen terugstroming Legionalla waterbehandeling algemeen alternatieve technieken opstellen beheer- en onde


Duur:
5 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
"bodemverontreiniging: waar hebben we het over / wat zijn de risico’shet diepere grondwater: welke factoren bedreigen het diepe grondwater en wat is de huidige stand van zakenontwikkelingen in het beheer van de kwaliteit van het grondwaterwat is de r


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
wettelijk kader en inspectiebeleid beoordeling van het ontwerp, de aanleg en het beheer legionella problematiek en regelingen bestaande en nieuwe installaties beveiligingstoestellen


Duur:
10 dagen

Website

Eigen werkplek

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
materialen en chemicalien veiligheidsaspecten spuien en desinfecteren methoden om hygienisch werken effectzones en risicomatrix algemene en persoonlijke hygiene


Duur:
E-learning

Website

Eigen werkplek

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Wat is legionella Mogelijke risico's maatregelen tegen legionella overzicht legionellawetgeving


Duur:
E-learning

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
waterkwaliteit en hygiënisch werken ontwerp, aanleg en beheer van leidingsystemen juridische aspecten bij aanleg en beheer van leidingsystemen drinkwaterinstallaties en legionella


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
gebruik, beheer en exploitatie van grond- en oppervlaktewater zuiveringsprocessen bij drinkwaterbedrijven afstemming tussen vraag en aanbod van drinkwater energievoorziening en bedrijfsvoering van de drinkwaterbereiding


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
bedrijf en omgeving (o.a. organisatie drinkwatersector) winning en zuivering (o.a. bronselectie en -bewaking) transport en distributie (o.a. ontwerp)


Duur:
20 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
materialen en chemicaliën veiligheidsaspecten methoden hygiënisch werken waterkwaliteit en bemonstering calamiteiten en storingen persoonlijke en algemene hygiëne (onderdelen van) productieproces eigen bedrijf


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
materialen en chemicaliën veiligheidsaspecten spuien en desinfecteren methoden voor hygiënisch werken watermonsters calamiteiten en storingen persoonlijke en algemene hygiëne.


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
legionellose eigenschappen legionella risicofactoren beheersmaatregelen wet- en regelgeving


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
"Voorbereidende cursus op het KIAD examen.Kwaliteit hygieneveiligheid"


Duur:
2 dagen

Website

Diverse

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Theorie en praktijkexamen


Duur:
1 dag

Website

Diverse

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Theorie en praktijkexamen


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
eigenschappen van legionella en risicofactoren monsterneming voor onderzoek wet- en regelgeving traditionele en alternatieve technieken invulling zorgplicht bouwstenen van een beheersplan


Duur:
3 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Regeling legionellapreventie in drinkwater NEN 6265:2007 Water- Detectie en telling van legionella NEN-EN-ISO 11731 Water - Telling van legionella NEN 6414 Water en slib


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
de Nederlandse bodem en geohydrologie soorten bodemverontreiniging Nederlands beleid verontreinigde grond globale inhoud CROW400


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
materialen en chemicalien veiligheidsaspecten spuien en desinfecteren methoden om hygienisch werken watermonsters maatregelen bij calamiteiten persoonlijke en algemene hygiene


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
integrale aanpak beheer leidingnet projectmatig werken communiceren, samenwerken, leiding geven aabesteden, bestek, gunning, contracten juridische aspecten voorbereiding en begeleiding aanleg monitoring hygienisch werken budgetbewaking


Duur:
9 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
eisen voor spoelen, reiniging en desinfectie (Waterwerkblad 2.4) plan van aanpak voor spoelen, reinigen en desinfecteren wetgeving t.a.v. lozingen op het riool


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
keuze saneren of vernieuwen overzicht saneringstechnieken keuze saneringstechniek o.b.v. omgevingsfactoren, materiaal en levensduur werkvoorbereiding uitvoering en begeleiding


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
water als grondstof het distributieproces


Duur:
8 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
water als grondstof het productieproces


Duur:
8 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
wet- en regelgeving verschillen in woningen en bewoners energiebronnen duurzaamheid gezondheid en veiligheid opleivering


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
vloeistofmechanica (o.a. fysische eigenschappen van vloeistoffen) waterkwaliteit en hygiëne (o.a. chemie van het water) ontwerp, uitvoering en beheer van leidingsystemen (o.a. leidingnetcomponenten)


Duur:
6 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
"asbest, soorten en verschijningsvorme gezondheidsrisico's, arbobesluit Asbestverwijderingsbesluit arbeidshygiënische maatregelen bij het maken of repareren van aansluitingen of aftakkingen arbeidshygiënische maatregelen bij het demonteren en verwijd


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
wet- en regelgeving de concept-omgevingswet richtlijnen voor goede voorbereiding gedrag in het veld en acties ter plaatse (persoonlijke) gevolgen van overtredingen.


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
winning grond- en oppervlaktewater beluchten en spoelen filtratietechnieken ontharding desinfectie en oxidatie volkvorming en verwijdering geavanceerde oxidatieprocessen


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
ruimtelijke adaptatie omgang met regenwater aanleg beheer en monitoring betrekken van bewoners bij klimaatadaptieve maatregelen


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
verschil tussen weer en klimaat klimaatmodellen toepassing klimaatscenario's extreme verschijnselen flexibele inrichting klimaatproof inrichten


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
Klimaatbesteidigheid watersysteem de werking van het watersysteem toepassing van natuurlijke concepten klimaatadaptieve maatregelen


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
watersystemen en samenhang relevante systeemonderdelen modelconcepten 2D modellering kalibreren, valideren en verifieren


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
klimaatopgaven en ambities bestuursakkoord, participatie en omgevingswet risicodialoog stakeholder- en belangen analyse gedragspsychologie en interventies effectief gedrag van jezelf


Duur:
4 dagen

Website

Gelderland

Wateropleidingen

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
omvang van droogteproblematiek in NL waterkwaliteit waterkwantiteit veengebied en bodemdaling verziltingsrisico's stedelijk gebied hittestress, rioolzorg


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
context en zorgplichten ontwerpen (o.a. belasting op het systeem, grondslagen en normen) beheren (o.a. gegevensbeheer, onderzoek, meten, inspecteren)


Duur:
28 dagdelen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
herkenning (grond)water overlast en -onderlast beleid wettelijk kader grondwaterzorgplicht en het verbrede GRP hoog en laag Nederland, verschilende regio's aanpak op woning, wijk en gemeentelijk niveau technische en bouwkundige oplossingen


Duur:
2 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
wettelijke grondslag rioleringszorg en planvorming typen rioolstelsels riolering als onderdeel van waterketen en watersysteem onderzoek aan riolering hydraulische belasting keuze van type stelsel en hoofdstructuur rioleringsprojecten programma van ei


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
oplossen van vloeistofmechanica vraagstukken en maken van hydraulische berekeningen


Duur:
2 dagdelen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
Watersysteem en waterketen soorten rioolstelsels onderdelen van de riolering materiaalkennis aanlegmethoden rioleringstekeningen classificatie


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
kwaliteitseisen onderzoeksmethoden interpreteren resultaten maatregelen prioriteiten maatregelen


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
typen stelsels en onderdelen riolering gemeentelijk besluitvormingsproces belasting riolering vloeistofmechanica inspecteren, classificeren en beoordelen operationeel beheer


Duur:
16 dagdelen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
nieuw beleid en wetgeving invulling omgevingsmanagement integrale modellering stedelijk water


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
rol van visuele inspectie nut en noodzaak waarnemen, herkennen, classificeren en coderen volgen NEN- EN 13508+A1 borgen van kwaliteit


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Vergunningen en handhaving

Programma:
basisprincipes ontwerp aanlegmethoden grondmechanica proces vergunningverlening onderhoud en inspectie van leidingen buisbelasting en buisgedrag berekeningsmethoden beoordeling van leidingen in waterstaatswerken


Duur:
6 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Vergunningen en handhaving

Programma:
eigenschappen (afval)stoffen soorten monsters rol monsternemer protocollen NEN 6600 calibratie apparatuur analyse milieudelicten debietmeting afvalwaterstromen meest gebruikte technieken onderzoeksplan conservering van monsters


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Vergunningen en handhaving

Programma:
keuze uit 4 modules


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Vergunningen en handhaving

Programma:
waterschapsbeleid waterkwantiteit en -kwaliteit waterkeringen ecologie en stofeigenschappen riolering en zuiveringstechnieken zuiveringsheffing en verontreiningingsheffing vergunningverlening bestuursrecht en strafrecht monsterneming bewijsvoering en


Duur:
19 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
opbouw en analyse watersysteem beoordeling watersysteem en maatregelen


Duur:
12 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
ecologische functioneren watersysteem standplaatsfactoren wetgeving proces van doel, ontwerp, aanleg naar beheer monitoring onderhoud


Duur:
3 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
methodiek, achtergrond en principe functieafweging beheer en onderhoudsmaatregelen communicatie met bestuur


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
Geologie en grondwatersysteem van NL verzadigde en oververzadigde zone grondwaterstroming en potentiaaltheorie grondwaterdata en monitoren systeemanalyse grondwaterberekeningen en tools grondwatermodellering interactie grondwater en omgeving wetgevin


Duur:
7 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
basiskennis hydraulica en hydrologie relatie grond- en oppervlaktewaterstand knelpunten stedelijk gebied berekeningen van eenvoudige watergangen, duikers en overstorten interpretatie van de rekenresultaten alternatieven afvoerbehoefte WB 21


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
waterkwaliteit (o.a. fysische, chemische en biologische aspecten watersysteem beoordelen waterkwaliteit) waterkwantiteit (o.a. hydrologisch systeem Nederland waterbalans neerslag-afvoer proces) actueel waterbeheer (o.a. wetgeving beleid samenwerking


Duur:
17 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
functioneren van het watersysteem wetgeving en beleid onderhoudsvormen beheer in stedelijk en landelijk gebied monitoring en evaluatie communicatie


Duur:
6 dagen

Website

Peilbeheer vmbo/mbo

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
o.a. watersysteem en waterhuishouding relatie grond- en oppervlaktewater problemen en oplossingen binnen de waterhuishouding waterbalans, waternood, GGOR, WB21 relatie peilbeheer en ruimtelijke ontwikkelingen


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
toxische stoffen basiskennis toxiciteit concentraties verspreiding effecten lozingen en calamiteiten


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
inleiding ecologie fysische aspecten chemische aspecten voorkomende organismen stof- en energiekringlopen nutriëentencycli bepalen waterkwaliteit


Duur:
5 dagen

Website

Noord-Holland

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
bronnen van infectieziekte, biologische agentia, schimmels, virussen, bacteriën en parasieten besmettingsroutes herkennen van signalen en symptomen preventieve maatregelen voor de meest voorkomende infectieziekten


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
dagelijks beheer (meteorologische aspecten waterkringloop) wateroverlast (o.a. overlastverwachtingen) verdroging (grondwatergestuurd beheer) beleid veiligheid


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
Beleid en beheer informatiebehoefte data tactiek data verzamelen en interpreteren data validatie data verwerking ontsluiting en rapportage


Duur:
6 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
beoordelingsproces databehoefte teamdynamiek oplossingsstrategie rapportage en afronding


Duur:
5 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
primaire en regionale keringen technische aspecten van ontwerp en aanleg wetgeving, beleid, studies en ontwikkelingen beheer en onderhoud veiligheidsaspecten (normen, toetsen op veiligheid, calamiteiten)


Duur:
6 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Biologie van de Muskus- en Beverrat en Bever (populatiedynamica) Ontstaan van Nederland (leefgebied en verspreidingsgedrag) Waterhuishoudkundig systeem (waterkeringen in Nederland) Wetgeving (gedragscode en toepassing) Flora en Fauna (exoten) Innovat


Duur:
8 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Uitleggen wat de nieuwe normering en de zorgplicht inhouden en wat dit betekent voor je werk Uitleggen wat risico-gestuurd werken inhoudt, welke voordelen deze manier van werken heeft en hoe je risico-gestuurd kan werken Uitleggen waarom het belangr


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Basiskennis WBI werken met Riskeer hydraulische belastingen


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
succesvolle strategieën om aan dijkinformatie te komen, welke winst is er te behalen, welke problemen spelen er bij de beoordeling en het ontwerpen van keringen beschikbare meettechnieken en instrumenten het opzetten van een goed meetplan, gegevens i


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Module Dijkenbouw Module Dijkontwerp Module Dijkversterking in uitvoering Module Integratie & Vakmanschap


Duur:
21 dagen

Website

Eigen werkplek

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Soorten waterkeringen kunstwerken niet-waterkerende objecten normen voor veiligheid hoogwaterbeschermingsprogramma


Duur:
E-learning

Website

Brabant

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Inspectieproces Uniform inspecteren volgens de Digigids Inspecties en de zorgplicht Faal- en bezwijkmechanismen Laatste inzichten van inspectie van gras- en steenbekleding.


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
risicobenadering binnen de waterveiligheid risicoafweging welke normen zijn aanvaardbaar? gevolgen en effecten kosten en baten het lezen en opstellen van fouten- en beslisbomen communicatie over risico’s naar bestuur en maatschappij


Duur:
niet vermeld

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Digigids, zorgplicht en inspectieplan Schadebeelden diagnosticeren en prognosticeren Schadebeelden in relatie tot faal- en bezwijkmechanismen Bepalen van (beheer)maatregelen bij veel voorkomende schadebeelden.


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
stand van zaken van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen status en rol provincie versus waterschappen normeren van boezemkaden, keringen langs regionale rivieren en compartimenteringskeringen specifieke aandachtspunten bij het toetsen v


Duur:
niet vermeld

Website

Zuid-Holland

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
technische kennis van waterkeringen faal- en bezwijkmechanismen visueel waarnemen van schadebeelden van rivier-, zee- en regionale keringen het gewenste inspectieproces gestructureerde vastlegging analyse van waarnemingen gebruik van de Digigids gebr


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
Intro microverontreinigingen intro ozonisatie en actief kool veiligheid, procesbeheersing en troubleshooting


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
energieproductie inrichting en zuiveringstechnieken bezoek aan een energiefabriek inzicht in de energiebalans van de eigen zuivering warmtekrachtkoppeling (WKK).


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
terugwinning van grondstoffen, zoals N, P, cellulose, eiwitten, aquatische biomassa producten: struviet, alginaat, papiervezels, micro- en bioplastics (PHA), gassen afnemers, zoals de bouw, asfalt, leveranciers van gas processen en technieken effluen


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
Microverontreinigingen en waterhergebruik Fysische en chemische principes zuiveringstechnieken op hoofdlijnen ontwikkelingen


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
zuiveren van afvalwater (5 dagdelen): zuiveringsproces van afvalwater, zuiveringstechnieken ontwerp, beheer en troubleshooting (14 dagdelen): programma van eisen bij nieuwbouw of uitbreiding, systeemkeuze, dimensioneren van ontwerpen, projectaanpak,


Duur:
24 dagdelen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
soorten slib doel van slibbehandeling indikking, voorbehandeling, gisting, ontwatering en eindverwerking gebruik van polymeren bij indikking en ontwatering handelingsperspectief, speelparameters en kosten van de verschillende stappen monitoring en mo


Duur:
3 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
Zuiveringstaak van een waterschap riolering en afvalwatertransport zuiveringsprocessen op hoofdlijnen procesbeheersing innovaties en ontwikkelingen


Duur:
5 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
eigenschappen van (afval)stoffen soorten monsters protocollen voor monsterneming NEN 6600-1 kalibratie van apparatuur meest gebruikte technieken bij monsterneming conservering van monsters NEN-EN-ISO5667-3 bepalen van de slibvolume-index conform NEN


Duur:
2 dagen

Website

Eigen werkplek

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
praktijkopdrachten: procesvoering controleren en meten procesbeheersing, onderhoud en storingen beleid en planvorming


Duur:
100 uur

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
microscopie: instellen en gebruiken van een microscoop vlokkwaliteit: herkennen en benoemen van de belangrijkste kenmerken van de slibvlok draadvormende bacteriën: visuele kwantificering en identificatie protozoën en metazoën: identificatie en indica


Duur:
5 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
het lozingenbeleid en de gevolgen daarvan stikstofverwijdering (stikstofbalans, nitrificatie, denitrificatie, uitvoeringsvormen) fosfaatverwijdering (fosfaatbalans, chemische en biologische defosfatering) gecombineerde stikstof- en fosfaatverwijderin


Duur:
12 dagdelen

Website

Breda, Utrecht, Zwolle

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
basiskennis chemie, microbiologie, waterverontreiniging en -wetgeving zuiveringsprocessen voor huishoudelijk afvalwater, actiefslib-principes en stikstof- en fosfaatverwijdering, slibverwerking zuiveringsprocessen industrieel afvalwater, pompen en el


Duur:
21 dagdelen

Website

Breda, Utrecht, Zwolle

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
basiskennis, met onder andere waterketen en – systeem, chemie, microbiologie, fysisch–chemische processen, actief slib, stikstof- en fosfaatverwijdering, slibverwerking, zuivering van rioolwater, zuivering van industrieel afvalwater pompen en technis


Duur:
31 dagdelen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
Intro microverontreinigingen ambities en uitdagingen afvalwatersector 2050 overzicht technieken systeemkeuze


Duur:
2 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
bronnen van infectieziekte, biologische agentia, schimmels, virussen, bacteriën en parasieten de vormen waarop je besmet kunt raken besmettingsroutes herkennen van signalen en symptomen preventieve maatregelen voor de meest voorkomende infectieziekte


Duur:
1 dag

Website

Brabant

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
principes en werking van anammox, stikstofcyclus, inzicht in energiegebruik van eigen zuivering, toepassing van bestaande installaties.


Duur:
3 dagen

Website